کتاب معتادین کار

نویسنده: محمد فغان پور گنجی

تعداد صفحات: 23 صفحه

“کتاب به صورت فایل PDF و الکترونیکی می باشد”

سرفصل ها:

• تعریف
• معیارهای تشخیصی
• آزمون
• مفهوم پردازی طرحواره ای این اختلال
• مطالعه موردی
• درمان

قیمت: 10هزار تومان

خرید

 

*************************************************************************

کاربرگ نقشه ذهنیت های طرحواره ای

قابل استفاده در زوج درمانی طرحواره مدار 

فایل یک صفحه ای

PDF

زبان فایل فارسی

قیمت: 5 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

کاربرک 12 نیاز قطعی زوجین و خواسته ها

قابل استفاده در طرحواره درمانی زوج

دو فایل pdf

هر فایل یک صفحه

زبان فارسی

قیمت: 10 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

کارت نزاع چرخه ذهنیت زوجین

قابل استفاده در طرحواره درمانی زوج

یک فایل pdf

یک صفحه

زبان فارسی

قیمت: 5 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

کارت آموزشی طرحواره درمانی

قابل استفاده در طرحواره درمانی فردی و زوج

فایل pdf

یک صفحه

زبان فارسی

قیمت: 5 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

فرم مفهوم سازی طرحواره ای مشکل بیمار

قابل استفاده در طرحواره درمانی فردی و زوج

فایل pdf

دو صفحه

زبان فارسی

قیمت: 10 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

فرم ثبت طرحواره

قابل استفاده در طرحواره درمانی فردی و زوج

فایل pdf

یک صفحه

زبان فارسی

قیمت: 2 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

فرم مصاحبه بالینی

قابل استفاده در هر رویکرد درمانی

فایل pdf

چهار صفحه

زبان فارسی و انگلیسی

قیمت: 10 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

فرم تصمیم گیری

قابل استفاده در درمان های فردی و زوج

فایل pdf

یک صفحه

زبان فارسی

قیمت: 5 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

فرم حل مساله

قابل استفاده در درمان های فردی و زوج

فایل pdf

یک صفحه

زبان فارسی

قیمت: 5 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

فرم ثبت افکار ناکارآمد(DTR)

قابل استفاده درمان فردی و زوج

فایل PDF

یک صفحه

زبان فارسی

قیمت: 10 هزار تومان

خرید

*************************************************************************

0