🎲همیشه پای یک طرحواره درمیان است🎲

🌐بررسي مقالات، كتب و پژوهش هاي نوين
در حوزه طرحواره درماني

🎓محمد فغان پور؛ درمانگر بالینی؛
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

0