دكتر سمانه مختاري «اصفهان»

دکتر سمانه مختاري ✅دكتراي تخصصي مشاوره ✅طرحواره درمانگر و عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ✅آموزش ديده كارگاههاي طرحواره درماني دكتر حسن حميدپور با امتياز بازآموزي از سازمان نظام روانشناسي ✅مدرس دانشگاه و برگزار كننده كارگاههاي طرحواره درماني در اصفهان ✅داراي بيش از ٥٠ مقاله در ژورنال هاي خارجي و مجلات علمي پژوهشي و كنگره … ادامه خواندن دكتر سمانه مختاري «اصفهان»