فانوس زارع «اصفهان»

فانوس زارع روان شناس؛ طرحواره درمانگر کارشناس ارشد روانشناسی موضوع پایان نامه:  طرحواره های ناسازگار و تاثير آن برزندگی زناشویی آدرس مطب: اصفهان، سه راه حکیم نظامی، ابتدای خیابان ارتش، کوچه 33، ساختمان 71، کلینیک روانشناسی و مشاوره بنیان مهر تلفن:03136258271   0