کارگاه های تخصصی

 

این کارگاه ها که در آن آموزش تخصصی طرحواره درمانی ارائه می­ شود ویژه متخصصان و درمانگران است و فقط افراد با تحصیلات مرتبط می­ توانند از این کارگاه ها استفاده نمایند.