تورهای آموزشی

 

تورهای آموزشی درمانکده طرحواره ایران با هدف افزایش ذهنیت "کودک شاد" و تقویت قلب بزرگسال سالم با تأکید بیشتر بر نیاز فطری خودانگیختگی، بازی و تفریح طراحی شده است. در این برنامه ویژه درمانکده، آموزش­های روانشناسی با متد طرحواره در طبیعت و به صورت عملی تر و با جذابیت و شادابی بیشتری برگزار می گردد.